is media

Poslouchej rádio Menu

Právní ochrana a zastupování

Právní ochrana a poradenství

 

Společnost IS Media s.r.o. poskytuje nositelům autorských práv a uživatelům autorských děl zastupovaných nositelů práv právní ochranu a poradenství v souvislosti se správou a výkonem autorských práv.

 

Společnost IS Media s.r.o. zajišťuje především ochranu oprávněných zájmů nositelů práv na licenční odměnu a poskytuje uživatelům licenci k užití autorských děl zastupovaných nositelů práv.

 

Při veřejném sdělování hudebních děl zastupovaných nositelů práv dle specifikace v příslušné licenční smlouvě (zpravidla sdělování formou provozování ze záznamu, vysíláním rozhlasem nebo televizí a/nebo online, tj. prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě, viz § 18 odst. 2, § 20, §21 autorského zákona) pak společnost IS Media s.r.o. garantuje uživatelům, že kolektivním správcům (resp. jimi zastupovaným nositelům práv) nepřísluší za tato užití žádná licenční odměna a nehrozí jim z jejich strany ani žádný postih.

 

K výše uvedeným způsobům užití hudebních děl je společnost IS Media s.r.o. oprávněna na základě uzavřených licenčních smluv s jednotlivými nositeli práv, a to v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku.

 

Pokud by došlo ke vznesení nároku ze strany kolektivního správce OSA, INTERGRAM či OAZA, zajistí společnost IS Media s.r.o. zastupovaným nositelům práv a uživatelům účinné právní zastoupení v soudních sporech a popřípadě také úhradu nákladů řízení, a to za předpokladu splnění níže uvedených podmínek zastupování.

 

Podmínky právního zastoupení

 

Společnost IS Media s.r.o. zajistí nositeli práv nebo uživateli autorských děl zastupovaných nositelů práv potřebnou právní ochranu ve formě právního zastupování a zaplatí s tím spojené náklady právního zastoupení, popř. náklady soudního nebo jiného řízení.

 

Zastupovaný nositel práv nebo uživatel zastupovaných autorských práv musí však společnosti IS Media s.r.o. včas vylíčit veškeré rozhodné skutečnosti týkající se budoucího možného soudního sporu a předat jí potřebné listiny a jiné doklady a také poskytnout jí veškerou součinnost při soudních a jiných řízeních (včetně své výpovědi jako svědka/účastníka řízení na soudním či jiném jednání).

 

Pro převzetí právního zastoupení je nutné kontaktovat společnost IS Media s.r.o. postupovat dle pokynů společnosti.

 

Upozorňujeme, že v případě, že zastoupený nositel práv nebo uživatel autorských práv poskytne společnosti IS Media s.r.o. nepravdivé informace či zamlčí rozhodné skutečnosti významné pro obstarání jeho záležitostí, popř. odmítne poskytnout potřebnou součinnost či dokumenty, pak je zastoupený povinen nahradit veškeré náklady spojené s právním zastoupením a jiné náklady, které společnosti IS Media s.r.o. v případném sporu vzniknou.