is media

Poslouchej rádio Menu

Právní ochrana a zastupování

Právní ochrana a poradenství

 

Nezávislý správce práv poskytuje Nositelům autorských práv a Uživatelům zastupovaných autorských děl právní ochranu a poradenství v souvislosti s kolektivní správou autorských práv.

 

Nezávislý správce práv zajišťuje především ochranu oprávněných zájmů Nositelů práv na licenční odměnu a poskytuje Uživatelům licenci k užití zastupovaných autorských děl.

 

Při veřejném sdělování zastupovaných hudební děl online, ze záznamu nebo prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě (viz § 18 odst. 2, § 20, § 100 Autorského zákona) pak Nezávislý správce práv garantuje uživatelům, že žádný z kolektivních správců nemůže vůči nim uplatňovat nárok za užití této hudby a ani vybírat licenční odměny.

 

Účinky tzv. „rozšířené kolektivní správy“ k zastupovaným hudebním dílům byly totiž ze strany Nezávislého správce práv vůči všem kolektivním správcům v České republice a na Slovensku již od roku 2017 zcela vyloučeny, a to v souladu s § 104b odst. 4 Autorského zákona.

 

Navíc Nezávislý správce práv disponuje ze zákona oprávněním uzavřít s uživateli autorských děl individuální, hromadnou či kolektivní licenční smlouvu k výkonu práv v rozsahu všech předmětů ochrany, k nimž spravuje práva, a to v souladu s § 98 odst. 2, § 104a Autorského zákona.

 

Pokud by i přesto došlo ke vznesení nároku ze strany kolektivního správce OSA, INTERGRAM či OAZA, zajistí Nezávislý správce práv zastupovaným Nositelům práv a Uživatelům účinné právní zastoupení v soudních sporech a popřípadě také úhradu nákladů řízení, a to za předpokladu splnění níže uvedených podmínek zastupování.

 

Podmínky právního zastoupení

 

Nezávislý správce práv poskytne Nositeli práv nebo Uživateli zastupovaných autorských práv, potřebnou právní ochranu ve formě právního zastupování a Nezávislý správce práv zaplatí s tím spojené náklady právního zastoupení, popř. náklady soudního nebo jiného řízení.

 

Zastupovaný Nositel práv nebo Uživatel zastupovaných autorských práv musí však Nezávislému správci práv včas vylíčit veškeré rozhodné skutečnosti týkající se budoucího možného soudního sporu a předat mu potřebné listiny a jiné doklady a také poskytnout mu veškerou součinnost při soudních a jiných řízeních (včetně své výpovědi jako svědka/účastníka řízení na soudním či jiném jednání).

 

Pro převzetí právního zastoupení je nutné zaslat Nezávislému správci práv podepsanou Plnou moc a Smlouvu o právním zastupování ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Nezávislého správce práv:

 

Plná moc - ochrana proti kolektivním správcům - fyzická osoba (jednotlivec) [pdf] [docx]

Plná moc - ochrana proti kolektivním správcům - právnická osoba (společnost) [pdf] [docx]

 

Smlouva o právním zastupovánín - fyzická osoba (jednotlivec) [pdf] [docx]

Smlouva o právním zastupování - právnická osoba (společnost) [pdf] [docx]

 

Upozorňujeme, že v případě, že zastoupený Nositel práv nebo Uživatel autorských práv poskytne Nezávislému správci práv nepravdivé informace či zamlčí rozhodné skutečnosti významné pro obstarání jeho záležitostí, popř. odmítne poskytnout potřebnou součinnost či dokumenty, pak je zastoupený povinen nahradit Nezávislému správci práv veškeré náklady spojené s obstaráním jeho záležitostí a spojené s právním zastoupením ve sporu.