is media

Poslouchej rádio Menu

Poskytování licence

IS Media s.r.o. je etablovaná společnost zabývající se dlouhodobě provozem inStore rádia a inStore televize.

 

Společnost IS Media s.r.o. představuje vhodnou alternativu ke kolektivním správcům OSA, INTERGRAM, OAZA, a přináší významný prospěch nejen pro zastupované nositele autorských práv, ale také pro uživatele autorských práv, a to:

 

Výhody pro Nositele autorských práv

1) Zvýšení hranosti hudby Nositele práv v ČR a v zahraničí – zejm. prostřednictví produktů IS Media (Web Radio, IS Radio, IS TV) a Soundreef Ltd.

2) Propagace – propagace Nositelů práv a nahrávek hudby na web. stránkách, Youtube a Facebooku

3) Právní ochrana a poradenství – vybírání a rozdělování licenčních odměn, právní ochrana zastupovaných autorů před neoprávněným užitím jejich děl ze strany třetích osob a zabezpečení právního poradenství v oblasti autorského práva – podrobněji viz v sekci Právní ochrana a zastupování

 

Výhody pro Uživatele autorských práv

1) Cenově výhodná alternativa – až o 50 % nižší ve srovnání s celkovými licenčními odměnami vybíranými kolektivními správci OSA, INTERGRAM, OAZA

2) Vznik konkurenčního prostředí – zamezení budoucího jednostranného zvyšování poplatků ze strany kolektivních správců OSA, INTERGRAM, OAZA a jejich monopolu

3) Propagace – propagace hlavních uživatelů na webových stránkách a sociálních sítích společnosti IS Media s.r.o

4) Právní ochrana a poradenství – právní ochrana před případným nekalým jednáním kolektivních správců OSA, INTERGRAM, OAZA a jejich kontrolorů a zajištění komplexního právního zastupování v soudních a jiných řízeních – podrobněji viz v sekci Právní ochrana a zastupování

 

Rozsah zastupování

Společnost IS Media s.r.o. je oprávněna zastupovat nositele autorských práv a výkonné umělce, a to na základě uzavřených licenčních smluv v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku.

V roce 2022 zastupuje společnost IS Media s.r.o. již více než 43 000 nositelů práv (autorů a výkonných umělců), a to na základě uzavřených Smluv o zastupování se společnostmi vlastněnými Soundreef LTD nebo jinými subjekty.

 

Společnost IS Media s.r.o. v rámci své činnosti zastupuje nositele autorských práv a výkonné umělce v rozsahu vymezeném konkrétní licenční smlouvou, zpravidla pak k některým z níže uvedených způsobů užití hudebních děl:

 

- právo na sdělování díla veřejnosti prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě (§ 18 odst. 2 AZ),

- právo na provozování díla ze záznamu a jeho přenos (§ 20 AZ)

- právo na vysílání díla rozhlasem a televizí (§ 21 AZ),

 

Zákonné oprávnění - Licenční smlouvy

K výše uvedeným způsobům užití hudebních děl je společnost IS Media s.r.o. oprávněna na základě uzavřených licenčních smluv s jednotlivými nositeli práv, a to v souladu s §2358 a násl. občanského zákoníku.

 

Společnost IS Media s.r.o. garantuje uživatelům, že žádný z kolektivních správců nemůže vůči nim uplatňovat a vymáhat nároky na zaplacení licenčních odměn za užívání hudebních děl v rozsahu sjednaném v licenčních smlouvách mezi společností IS Media s.r.o. a těmito uživateli. Podrobněji k této právní garanci - viz sekce Právní ochrana a zastupování